ข่าวกิจกรรม

โครงการ “การสร้างเซรามิกแฮนเมดจากห้องเรียนวัสดุศาสตร์ สู่ชุมชน”

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การสร้างเซรามิกแฮนเมดจากห้องเรียนวัสดุศาสตร์ สู่ชุมชน” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายความรู้การสร้างงานเซรามิกแฮนเมด ความรู้ด้านผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทำมือ และสาธิตลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร