ข่าวกิจกรรม

อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ  (โครงการระยะที่ ๑) ซึ่งจัดโดยกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี