ข่าว

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากรจากต่างประเทศที่ได้รับรางวัลผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่น (Asian Core Program Lectureship Award) ในการประชุม ICCEOCA ที่ผ่านมา จำนวน 12 ท่าน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งในระดับนานาชาติ และเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย ได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลดีในระยะยาวต่อนักวิจัยไทย ให้มีความตื่นตัวในการค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่อยู่เสมอ และเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาของประเทศต่อไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cgi.ac.th/news/announcements/2019_announcements/2019_26_08_the_first_symposium