ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการ  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ นำโดยนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ การส่งเกรด การคืนพื้นที่ชั้น 6 – 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์   การคำนวณภาระงานการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี