ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑  ในวันพุธที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนรภัทร  แย้มสรวล และทีมงาน มาเป็นวิทยากรและบรรยายให้ความรู้ พร้อมกับทำกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ มีมุมมอง ที่กว้างไกล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาคณะ พัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้บุคลากรได้มีส่วนทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น