ข่าว

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1 ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ชั้น 2 งานบริหารทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้) ระหว่างวันที่ 9 – 24 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามโทร. 02-8363000 ต่อ 4194

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<