ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการ อาทิ บริษัท ฤทธา จำกัด  บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด บริษัท ชวนิชย์ จำกัด บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมก้า แอดวานซ์ จำกัด  บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่อยู่ในและนอกระบบสถานประกอบการ  รวมถึงแนวทางการทำงานวิจัยและพัฒนา อันจะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ

« 1 of 3 »