ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“Welding Qualification of ASME Section IX”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร  “Welding Qualification of ASME Section  IX”  ระหว่างวันที่ ๕ – ๗  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ชั้น  ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับเกียรติท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

« 1 of 3 »