ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

งานบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android  เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับชุมชนบางซื่อ โดยมีนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์แบบ SmartPhone ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนระบบเครือข่าย Internet ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »