ข่าว

การจัดการฐานข้อมูลของนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565

จากการ สรุปผล และการจัดการฐานข้อมูลของนักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565 สูงสุด และได้จัดลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 5 รายละเอียดดังนี้

1. ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล พบว่าข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ 14
2. ดร.วรนุช ดีละมัน พบว่า ข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ 8
3. ผศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู พบว่าข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ 8
4. นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน พบว่าข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ 7
5. ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ พบว่าข้อมูล h-index จากฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ 7

ปัจจุบันนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และทำวิจัยทางด้านกัญชาทางการแพทย์ และการทำวิจัยเกี่ยวกับด้านเครื่องสำอาง อีกด้วย

ทั้งนี้การจัดอันดับนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องงานวิจัยภายในคณะและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

 

Loading