Event News

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “จีนศึกษา ภาษาจีน : บทบาทต่อประชาคมโลก” ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/u7c4YK2aZw