ข่าว

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (ประกันคุณภาพการศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มี 2 หลักสูตร ที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Loading