ข่าว

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (ประกันคุณภาพการศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มี 2 หลักสูตร ที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Loading