ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๑   โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   เข้ารับการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และอาจารย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในวันอังคารที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร