ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์  บัณฑิตวัฒนาวงศ์ และอาจารย์เทวินทร์ จันทรศักดิ์ เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน  โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชุมชนศรีบุญยืน  และนักศึกษาปัจจุบัน ให้การต้อนรับและรับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมสรุปผลภาพรวม