ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๒   ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  อาจารย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส   และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขมาล  หวังวณิชพันธุ์ เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน  โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พร้อมสรุปผลภาพรวม ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร