ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขมาล  หวังวณิชพันธุ์ เข้าตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์  ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พร้อมกับให้คำแนะนำและสรุปผลภาพรวม

 2,326 total views,  75 views today