Event News

เชิญร่วมการประชุมนานาชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ”

การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เอกสารรายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://icccb.sirindhornpark.or.th 

POSTER01 POSTER02