ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ต่อจากนั้นพิธีกรแนะนำผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชาฯ หัวหน้าหมวดวิชา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน พร้อมกับให้คำแนะนำช่องทางการติดต่อในส่วนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย งานทะเบียน งานการเงิน งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา งานวิชาทหารฯ งานสวัสดิการฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น พร้อมกับรับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
สำหรับในช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และคำแนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

 2,646 total views,  83 views today