ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นำโดย ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและนำต้นเทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดปากน้ำ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป  การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมทำนุบำรุงสืบสานประเพณีเข้าพรรษาเพื่อรักษาไว้ซึ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงาม

 5,412 total views,  61 views today