ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567

 

เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย ผศ.ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมชมนิทรรศการพลังงาน และสวนพลังงาน และรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับนักศึกษา”
– ฝึกปฏิบัติ Solar Cell
– ฝึกปฏิบัติ ทดสอบคุณภาพน้ำ (Test Kits) และ Sea Shell Study
– ฝึกปฏิบัติ จิตอาสาเก็บขยะริมชายหาด
– ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ของที่ระลึกจากขยะริมชายหาด
กิจกรรมเดินชมป่าชายเลน ศึกษาพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิต และเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษามีความรู้ในการสร้างอาชีพ มีแนวทางการสร้างรายได้พิเศษเสริมระหว่างการศึกษา และประกอบอาชีพในอนาคต สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ

Loading