ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา

เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา นำโดย ผศ.ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและตัวแทนชุมนุมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติจาก ผศ.ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการเขียนโครงการ/กิจกรรมและผู้นำจิตอาสาสมัยใหม่ ทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ณ สวนตาลลุงถนอม

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและตัวแทนชุมนุมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้เกี่ยวกับผู้นำจิตอาสาสมัยใหม่และทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ได้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกเขียนโครงการ/กิจกรรมได้ตามหลัก PDCA และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการวางแผนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะอีกด้วย

Loading