Event News

ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการรับสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

สมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

เริ่มใช้ตั้งแต่รอบเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดในการสอบ RMUTP English Proficiency Test

  • การสอบประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน.
  • ทักษะละ 30 คะแนน รวมทั้งหมด 120 คะแนน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

ตัวอย่างข้อสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ (รอบปกติ)

การสมัครสอบใช้สอบได้ในรอบที่ระบุเท่านั้น

1. ผู้สมัครเลือกรอบสอบและกรอกข้อมูลในระบบสมัครให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด”ยืนยัน”
2. เมื่อกด”ยืนยัน”เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถปริ๊นใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
3. ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมบัตรประชาชน passport ใบขับขี่หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง มายืนยันตัวตนในวันสอบ
4. วันสอบสามารถดูได้จากปฏิทินกำหนดการสอบฯ ของเว็บไซต์สถาบันภาษา มทร.พระนคร หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6653777 ต่อ 6056
5. สถานที่สอบ คือ สถาบันภาษา มทร.พระนคร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
6. เวลาสอบ คือ เวลา 8.30น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบขาดสอบหรือมาไม่ทัน งดให้บริการสอบและไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ ***วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัครสอบ (รอบพิเศษ)

การสมัครสอบใช้สอบได้ในรอบที่ระบุเท่านั้น

1.โทรนัดหมาย วันและเวลาในการสอบได้ที่เบอร์ 02-6653777 ต่อ 6056
2. ผู้สมัครเลือกรอบสอบที่นัดหมายและกรอกข้อมูลในระบบสมัครให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด”ยืนยัน”
3. เมื่อกด”ยืนยัน”เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถปริ๊นใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
4. ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมบัตรประชาชน passport ใบขับขี่หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง มายืนยันตัวตนในวันสอบ
5. สถานที่สอบ คือ สถาบันภาษา มทร.พระนคร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
6. เวลาสอบ คือ เวลาที่โทรนัดหมาย
ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบขาดสอบหรือมาไม่ทัน งดให้บริการสอบและไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ ****วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดหนังสือ

 91 total views,  1 views today