Event News

ขอเชิญสมัครเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอความร่วมมือคัดเลือกอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยจัดส่งใบสมัครไปมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 0 2354 7391-2 ต่อ 105 โทรสาร ต่อ 115 หรือ Email: princessngarmchit@gmail.com สามารถดาวโหลดข้อมูลใบสมัครได้ที่ www.princessngarmchit.org