Event News

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริกสนวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-177-7866 และ 089-843-9890 หรือ email: council.staff123@gmail.com

รายละเอียดหนังสือและกำหนดการ