ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ กองกะแชง ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ กองกะแชง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 รางวัลผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ