ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเจ้าหน้าที่ นำคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) จังหวัดนนทบุรี

เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ส่งเสริมเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Loading