Event News

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2565

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2565  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 26 -30 กันยายน 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่นี่

Loading