ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การเรียนรู้ AI สำหรับการสร้างความชาญฉลาดให้กับทุกสรรพสิ่ง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการสอนและการวิจัย เช่น ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Paperpal, OpenRead และ Jenni

Loading