ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดการประชุมอาจารย์สายวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานวิชาการและวิจัย ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์สายวิขาการ โดยมี ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ

  • การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ นโยบายการรับนักศึกษาของอธิการบดี นโยบายมหาวิทยาลัยให้มีการประชุมคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
  • แจ้งรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์ที่เสนอขออนุมัติจัดสรร ปี พ.ศ. 2567 แจ้งการเปิด-ปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายภาพบุคลากรเพื่อจัดทำทำเนียบบุคลากร แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการวิจัย บริการสังคม เงินอุดหนุน (การเปิด-ปิดบัญชี และการจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน) การยื่นใบลา การพักผ่อน และการขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร
  • แจ้งปฏิทินการกำหนดการส่งเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาศึกษา ปี 2567 แจ้งข้อเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และแจ้งเปิดรับคำขอความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี
  • การเสนอของบประมาณ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) การบริหารจัดการครุภัณฑ์การเรียนการสอน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • แจ้งแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ของฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

Loading