ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกอบการธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร  นำโดย ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวการต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »