ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับดร.ธนพร  ศรีมาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ พาเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์  และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ