ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือกับ “สถาบันอาหาร (NFI)”

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ธนพงศ์ สาริอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอาหาร โดยมีคุณเปรมวิทย์ จีรเวฬุโรจน์ ในนามของคณะกรรมการประจำคณะ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การอนุเคราะห์เป็นผู้ประสานงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และร่วมหารือภายใต้กรอบแนวคิด “การขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงอย่างครบวงจร” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม สถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร เป็นองค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์กรนำในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่ออนาคตแห่งอาเซียน โดยมีบทบาทและบริการของสถาบันอาหาร ภายใต้การดำเนินงานนโยบาย Trust, Value, Power และ Speed เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันแก่ธุรกิจและสร้างคุณค่าตลอดสายโซ่การผลิต เช่น การบริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริการวิศวกรรมอาหาร บริการงานตรวจรับรอง บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะแรงงานและสืบสร้างความรู้แก่บุคลากร เป็นต้น และยังมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชง กัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ภายใต้กรอบแนวคิด “พืชกัญชาคือนวัตกรรม” ซึ่งสามารถครอบคลุมตั้งแต่ Agri-Tech, Health-Tech ตลอดจน Medical Hub โดยได้ดำเนินงานอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บรักษากัญชามาตรฐานทางการแพทย์ตามมาตรฐาน WHO-GACP รวมถึงศูนย์วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชา และพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอแนะข้อคิดเห็นอันที่เป็นประโยชน์และจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ องค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

ในการนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องสำอาง และการชะลอวัย ซึ่งจะเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีแผนเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยหลักสูตรมีความมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งสุขภาพ เครื่องสำอาง และการชะลอวัย และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการศาสตร์ทางสุมนไพรไทยสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง และการชะลอวัย เพื่อตอบสนองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และการชะลอวัย นอกจากนี้ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องสำอาง และการชะลอวัย ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในภารกิจต่าง ๆ ในอนาคตเพื่อส่งเสริมทักษะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรทั้งในระดับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และคณาจารย์ ต่อไป

 4,457 total views,  1 views today