ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ 2566)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ 2566) โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการ กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาผันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ คุณณัฐเมธร์ ดุลคณิต คุณวีรยุทธ โกสินทร์ และ คุณระวิวรรณ คุ้มทองมาก ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการต่อบัณฑิต และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังการวิพากษ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Loading