ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม TAX ADVISOR กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรกัญชง กัญชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม TAX ADVISOR กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรกัญชง กัญชา

TAX ADVISOR กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสมุนไพรกัญชง กัญชา เพื่อประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนบัญชีและภาษีอากร เข้ารับฟังบรรยายโดย ดร. ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรกัญชง กัญชา โครงการงานวิจัยและพัฒนา สมุนไพรกัญชง กัญชา ขั้นตอนการปลูกกัญชง กัญชา ขั้นตอนการเก็บ ช่อดอกใบ และ ส่วนต่างๆ การสกัดสารกัญชง กัญชา กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากสมุนไพรกัญชง กัญชา พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชามาตราฐานทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 31,613 total views,  394 views today