ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร แจ้งกำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
🎓วันฝึกซ้อมย่อยคณะ : วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
🎓วันฝึกซ้อมย่อยรวม : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
🎓วันฝึกซ้อมใหญ่ : วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
🎓วันรับพิธีมอบปริญญาบัตร : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Loading