ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม RMUTP Vision Day : The Next World Beyond the Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลพระนคร
เข้าร่วมกิจกรรม RMUTP Vision Day : The Next World Beyond the Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง) โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมแสดงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร

ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของน้ำเค็มสำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี โดยอาจารย์ศิริชัย สาระมนัส อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ การพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับประมาณระยะทางจากภาพถ่าย โดยใช้สมการพื้นฐานฟิสิกส์โดยมีวัตถุอ้างอิง โดยดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ นอกจากนี้คณะวิทย์ฯ ได้จัดบูธแนะนำหลักสูตรและแสดงผลงานต่างๆ ภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมบูธในครั้งนี้

Loading