ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย (กกม.) และผู้อำนวยการส่วนวิจัยพืชเสพติด สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด (สพส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566  ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย (กกม.) และผู้อำนวยการส่วนวิจัยพืชเสพติด สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด (สพส.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการเพาะเลี้ยงเห็ดขี้ควาย ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดในประเภทที่ 5 ภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการวิจัย พ.ศ. …. ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ร่วมดำเนินการในการเพิ่มเติมพื้นที่ศึกษาวิจัยเพาะเห็ดขี้ควายเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ภายใต้ระบบควบคุม ตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ในพื้นที่ของสถานศึกษาที่มีความพร้อม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่เพาะเลี้ยงเห็ดขี้ควาย ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จาก สถาบัน A2LA ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการทดสอบวิเคราะห์ สารสำคัญและสารประกอบจากเห็ดขี้ควาย  โดยในการตรวจเยี่ยมสถานที่และแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้ง 2 ฝ่าย จะสรุปข้อมูลที่ได้ ใช้ประกอบในการเสนอเพื่อผ่านร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการวิจัย พ.ศ. …. ต่อไป ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

Loading