ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ EdPEx กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๗  ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะผู้บริหารจากทั้ง ๓ คณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมเคิร์ตชโรยเดอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และทีมผู้บริหารคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมงานวิจัยด้านระบบราง ณ ศูนย์ DEPOT โรงจอดและซ่อมบำรุงรถ Tram และ LRT ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อีกด้วย

Loading