ข่าวกิจกรรม

คณะวิทย์ ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 งานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ 2562” เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย โดยมีนายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ได้เชิญท่านอาวุโสที่เกษียณราชการแล้ว และผู้อาวุโสของคณะฯ ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย และเป็นการแสดงมุฑิตาจิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 5 »