ข่าว

ครม. เห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ครม. เห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท
24 ต.ค 61

วันนี้มีเรื่องสำคัญที่เป็นรูปธรรมของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ครับ คือ ครม. ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสาระสำคัญ คือ การจัดตั้งกระทรวงใหม่เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปใน 3 เรื่องสำคัญครับ คือ

1.การปฏิรูปการบริหารราชการ เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานในด้านวิจัยและการสร้างบุคลากรร่วมกัน
2. การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
3. ปฏิรูประบบงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ที่สำคัญ และสามารถทำการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

โดยกระทรวงใหม่นี้จะเป็นการรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าไว้ในกระทรวงเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางด้านการวิจัยและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ (Superboard) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการวิจัยและการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ครับ

หลังจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะถูกเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกเป็นกฎหมายต่อไป คาดว่าจะจัดตั้งกระทรวงใหม่ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ครับ นอกจากนั้นแล้ว จะมี พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงใหม่นี้อีก 3-4 ฉบับ เพื่อให้มีการจัดการโครงสร้างภายในและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างพิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายครับ

รายละเอียดของมติในเรื่องนี้ สามารถติดตามได้ตาม link ที่ให้ไว้ ตั้งแต่นาทีที่ 8 เป็นต้นไปครับ