ข่าว

งานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และ การศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์ โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานสัมนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี