ข่าวกิจกรรม

งานสโมสรและกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ ที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 งานสโมสรและกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพลอยวรรณ คุ้มภัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ความสำคัญของทักษะและอาชีพในศตวรรษที่ 21” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์” ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

Loading