ข่าวกิจกรรม

งานแสดงมุทิตาจิต “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2

โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์   มีการชมดีทัศน์และประวัติของผู้เกษียณ การกล่าวแสดงมุทิตาจิตจากผู้บริหาร  ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกและความผูกพันต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  1. ผศ.สุนีย์    สัมมาทัต      อาจารย์สังกัดหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคณิตศาสตร์
  2. ผศ.พิชญา  พุกผาสุข    อาจารย์สังกัดหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคณิตศาสตร์
  3. นางศรีวิไล พวกน้อย     อาจารย์สังกัดหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคณิตศาสตร์
  4. ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ       อาจารย์สังกัดหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มสถิติ
  5. นายมาโนช หลักฐานดี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  6. นางกุหลาบ นาคเกษม  พนักงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

<<ดูรูปภาพทั้งหมด>>

Loading