ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เรื่อง “การบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. โดยผ่านช่องทาง Google meet

 108,960 total views,  500 views today