ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม (นำเสนอผลงาน) ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการฯ และนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals) เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม