mou

บริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส จำกัด นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง กับนางสาวปรียาพร  เชื้อชาร์  กรรมการบริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส จำกัด ทางด้านความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

วันที่ :   ๘  เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ :  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

โดยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งสอง ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ประกอบด้วยสองฝ่าย อันได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส จำกัด ได้จัดทำความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ พื้นที่ที่รับสิทธิการให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและปลูกกัญชา ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบับที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้และต่อยอดผลงานนวัตกรรมวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา ๕ ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส จำกัด

ประมวลภาพ

Loading