mou

บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “รักษ์โคราช”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลง (MOA) ว่าด้วย กัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการแพทย์ , ด้านการสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) กับบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “รักษ์โคราช” ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) และ บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด

วันที่ :   ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

โดยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ประกอบด้วยสองฝ่าย อันได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) และ บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ได้จัดทำความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ พื้นที่ที่รับสิทธิการให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและปลูกกัญชา ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบับที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้และต่อยอดผลงานนวัตกรรมวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจ ภายใต้คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๙๙/๒๕๖๑

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) และ บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด

ประมวลภาพ

Loading