mou

บริษัท Aquavan Technology Co., Ltd.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Aquavan Technology Co., Ltd. เพื่อร่วมมือกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกัดสมุนไพรในทางการแพทย์ และทำงานวิจัยแพทย์แผนไทยกัญชา โดยศึกษาและวิเคราะห์สารประกอบทั้งหมดจากกัญชา สำหรับนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาสูตรใหม่ร่วมกับกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์

วันที่ :  23  กันยายน 2562
สถานที่ :  ณ ห้องประชุมดอกคูณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

1.โครงการวิจัยร่วม : แพทย์แผนไทย + กัญชา:
1.1 การค้นหาสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางการแพทย์ตำรับไทย และการสกัด / การทำให้สารประกอบหรือโมเลกุลเหล่านั้นบริสุทธิ์
1.2 โครงการวิจัยการปลูกกัญชาในประเทศไทยเพื่อการส่งออกสาร CBD ที่บริสุทธิ์
2.โครงการกัญชา:
2.1 การคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุด
2.2 กระบวนการทำให้สารประกอบกลุ่ม CBD และสารประกอบย่อยอื่น ๆ ของกลุ่มดังกล่าวบริสุทธิ์
2.3 การวิเคราะห์สารประกอบทั้งหมดที่พบจากกัญชา  เพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเลือกสายพันธุ์กัญชาที่จะปลูก
3.การพัฒนาสูตรใหม่:
ร่วมกันพัฒนาตำรับทางการแพทย์ที่มีส่วนผสมของกัญชาและพืชสมุนไพร (ลิ้นจี่ /มะระ) และจัดตั้งโครงการ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีการแบ่งปันผลกำไรร่วมกัน ภายหลังการเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้า

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี 

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท Aquavan Technology Co., Ltd. 

ประมวลภาพ

Loading