mou

บริษัท CLP Set Silver Leasing Co., LTD และ บริษัท Sichuan Xinda Co–Founder Technology Co.,Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Mr.Zhang Goudong ผู้จัดการบริษัท CLP Set  Silver Leasing Co., LTD   ซึ่งลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  และ Miss Wu Rong ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Sichuan Xinda Co – Founder Technology Co.,Ltd  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ : วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : ณ  ห้องประชุมบัวม่วง (ศูนย์เทเวศร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

ด้านการศึกษา:

 • การพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน
 • การพัฒนาโครงการที่มีทัศนศึกษา มีการทำ Workshop เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
 • การร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือการประชุมวิชาการที่จัดร่วมกัน
 • การส่งอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมถึงการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกัน
 • การแลกเปลี่ยนบุคลากรของคณะ และอาจารย์
 • การรับสมัครนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จะรับเข้ามาศึกษาต่อ
 • การให้ทุนสนับสนุนต่อบุคลากรนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ด้านการวิจัย:

 • มีการทำวิจัยร่วมกัน
 • มีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี เช่น การสนับสนุนข้อมูล ห้องปฏิบัติการหรือเงินสนับสนุนการทำวิจัย
 • มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน

ด้านอื่นๆ :

 • การสนับสนุนทรัพยากรของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะมึการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กัน
 • การแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนร่วมกัน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนนี้จะต้องยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ระยะเวลาดำเนินงาน : ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สองฝ่ายลงนามร่วมกัน

บึนทึกข้อตกลงระหว่าง มทร.พระนคร กับ  บริษัท CLP Set Silver Leasing Co., LTD และ บริษัท Sichuan Xinda Co–Founder Technology Co.,Ltd : 

ประมวลภาพ